Internationellt

Enligt Vision Gotland 2025 ska Gotland vara den naturliga mötesplatsen i Östersjöområdet, som är en viktig tillväxtzon i Europa. Gotland har genom sin position och sitt nära samarbete med andra regioner i området en naturlig del i detta.  Region Gotland är ansvariga för den övergripande strategin för det internationella arbetet som ska gynna Gotland utveckling. Läs mer på gotland.se. Den internationella strategin ligger också till grund för det internationella arbete vi gör på Inspiration Gotland.

Marknadsföring av Gotland internationellt är ett långsiktigt arbete. Det viktiga i den internationella marknadsföringen är att hitta synergier mellan de olika områdena besöka, bo&leva och etablera för att kunna få ut så mycket som möjligt av insatserna. Det kan vara att för varje marknad som vi anser viktig för besöksnäringen även försöker hitta synergier med inflyttning och företagande. Det kan ex vis vara lämplig arbetskraft, exportmöjligheter för gotländska företag mm.

Turismen inom Hansan

Sedan 2012 har vi drivit ett projekt för utvecklingen av Hansan inom turismområdet.  Projektet är en förstudie, finansierat av Svenska Institutet, Region Gotland och de deltagande städerna. Totalt har 43 städer i 11 länder deltagit i projektet för att utveckla inte bara Hansan utan även sin egen stad ur ett besöksperspektiv. Projektledare är Inger Harlevi som även är vice president i Hansan. Det övergripande syftet har varit att stärka Hansans varumärke för kulturturism inom Östersjöområdet och bygga en plattform för ett fortsatt arbete inom Hansa-turismen genom att ta fram en gemensam affärsmodell, utveckla ICT med bl.a. en ny web-sida för Hansaturism.  På det sättet stärker vi den gemensamma marknadsföringen för de medverkande städerna som sedan ska kunna spridas till övriga Hansestäder i kommande satsningar.

Länkar:

Swedish Gotland

Sedan många år har det bedrivits en gemensam satsning på att marknadsföra Gotland mot utvalda turistmålgrupper på den internationella marknaden. Insatsen utgår från ett partnerskap mellan Visit Sweden, Swedavia, Region Gotland och besöksnäringen och går under projektnamnet Swedish Gotland.

Initialt gjordes en utredning om vilka internationella regioner det skulle vara effektivast att rikta sig till och valet föll på norra Tyskland (Hamburgområdet), Norge (Oslo) samt Finland (Helsingfors). Dessa regioners relativt goda förkunskaper om Gotland antogs reducera kostnaden för insteget på dessa marknader. Vidare har det hela tiden varit centralt att det ska finnas eller vara möjligt att etablera trafik till de regioner vi tar oss an.

Under 2014 har vi valt att förutom kampanjer i Finland och Norge gå med i Visit Swedens stora nationella kampanj för bilburen turism i Tyskland, Holland, Danmark och Norge – Funtastic Natural Playground.

Vill du veta mer om Swedish Gotland eller diskutera ett eventuellt deltagande i kampanjen? Ta då kontakt med Lovisa Thuresson, projektledare för Swedish Gotland.

Utländska hemsidor om Gotland:

Internationella idrottsmöten

Riksidrottsförbundet och besöksnäringen har tagit fram en gemensam strategi för internationella idrottsevenemang som blev klar 2013. I samband med det tog Gotlands Idrottsförbund och vi fram en gemensam strategi  för att positionera sig som en plats för internationella idrottsmöten.

Läs hela strategin Gotland, exportmogen destination för idrottsmöten).

Länkar:

NULL