I Vikingarnas spår

På gravfältet finns cirka 350 gravar i form av rösen, domarringar och stensättningar.

Gotlands historia är på många sätt unik och vikingatiden är på inget sätt ett undantag. De magnifika bildstenarna finns bara på Gotland och med sina bildmotiv ger de besökaren en spännande inblick i vikingarnas värld.

Det stora antalet silverskatter vittnar om en rikedom som saknar motstycke på våra breddgrader. Mynten visar på Gotlands vitt förgrenade kontakter och den handel som lade grunden till öns rikedomar.

Positionen mitt i Östersjön gjorde ön till en naturlig knutpunkt för kontakter mellan väst och öst. Men öläget innebar också att utvecklingen här tog något andra vägar, vilket skapade egna traditioner och historier.

Många av dessa historier är sedan länge glömda, men många spår av vikingatiden finns kvar. Några av de mest besöksvärda vikingatida lämningarna har vi försökt samla i den här guiden.

Ladda ned guiden Vikingar som PDF

11 platser där vikingar lämnat spår

1. Gotlands museum/Fornsalen, Visby.

Fornsalen är en given startpunkt för vidare upptäckter bland öns vikingatida sevärdheter med sin skattkammare, bildstenshall och fascinerande vikingatida föremål i samlingarna.

2. Lilla Bjärs, Stenkyrka.

Gravfältet omfattar en yta på 15 hektar och är ett av öns största. De över 1000 synliga gravarna domineras av rösen och stensättningar. Det flesta rösen har en diameter på över sex meter. En forntida väg löper igenom gravfältet.

3. Gamlahamn, Fårö.

Längs havsstranden finns ett gravfält med 15 gravar i form av låga rösen. I anslutning till den forna hamnen, idag en från havet avsnörd bassäng, finns ruinen av ett litet medeltida kapell som tillhörde S:t Olofs kyrka och rester av en kyrkogård. Fynden vittnar om en hamn med tillhörande begravningsplats som använts i ungefär 400 år fram till 1300-talet .

4. Lilla Ihre, Hellvi.

Gravfältet är ett av Gotlands största med över 600 synliga gravar från järnåldern. På den södra delen finns de yngsta gravarna, som är från vikingatiden. Anläggningarna består av runda stensättningar och rösen och har visat sig vara rika på vapen. Även en bildsten har påträffats vid en av undersökningarna.

5. Trullhalsar, Norrlanda

På gravfältet finns cirka 350 gravar i form av rösen, domarringar och stensättningar. Många av dem har kanter av noggrant lagda kalkstensflisor. De undersökta gravarna visar att särskilt kvinnorna fått med sig gravgåvor som visar på hög status i dåtidens samhälle.

6. Torsburgen, Kräklingbo.

Nordens största förhistoriska fornborg omfattar en areal av ca 1,15 km2 består till en del av naturliga klippbranter och har en två km lång och sju meter hög försvarsvall på sydsidan. Anläggningen har troligen ingått i ett större försvarssystem som byggts på i olika faser, bl.a. under vikingatiden.

7. Ödegården Fjäle, Ala.

Ett av Sveriges bäst bevarade gårdsområden från järnålder och medeltid med husgrunder, gravar och brunnar samt en rekonstruktion av ett gårdshus. Gården övergavs på medeltiden men atmosfären har behållits intakt.

8. Bildstenar vid Änge, Buttle.

De två stenarna står kvar på ursprunglig plats. Den ena är 3,7 m hög vilket gör den till den största bildsten som påträffats på ön. Stenarna är från tidig vikingatid och restes längs en av huvudvägarna över Lojsta hajd.

9. Smiss och Rikvide, När.

Gravfältet är ett av Gotlands största med cirka 800 synliga gravar. På gravfältet och i dess närhet har flera bildstenar och ett stort antal lösfynd hittats. En rekonstruktion av en av bildstenarna står på platsen.

10. Bildsten, Hablingbo.

Bildstenen stod tidigare söder om kyrkans sydvägg. På kyrkogården har en runsten med samma form som bildstenen hittats. Texten lyder: ”Vatgair och Halgair reste denna sten efter Hailgi, deras far som farit västerut med vikingarna.” Båda stenarna finns numera i kyrkan.

11. Paviken-Västergarn.

En av Gotlands större hamn- och handelsplatser med spår efter skeppsvarv, hantverksindustri och bosättningar. Den anlades under 700-talet och användes i ca 300 år. En bit söderut finns en välbevarad vikingatida stadsvall och intill denna resterna av en medeltida kastal.

Platser vi besökte i artikeln