Personuppgifter

Dataskyddsförordningen, även kallad GDPR, har till syfte att skydda den grundläggande mänskliga rättigheten, rätten till privatliv. En människas personliga integritet ska inte kränkas i samband med behandlingen av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i Dataskyddsförordningen eller annan lag

Vad är personuppgifter?

Till personuppgifter räknas all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel telefonnummer. Även bilder är en form av personuppgift, om du tydligt kan urskiljas på bilden.

Personuppgifter får bara samlas in och behandlas för vissa särskilt angivna ändamål (rättsliga grunder). Vilka dessa särskilt angivna ändamål är anges i dataskydds­förordningen. All behandling (all hantering av personuppgifter utgör behandling) av personuppgifter som Region Gotland utför måste därför vila på minst en av dessa rättsliga grunder. Annars är behandlingen inte tillåten.
Du godkänner genom att skicka.

När du kontaktar oss som arbetar med gotland.com via formulär på webbplatsen, via e-post eller en e-tjänst och klickar på ”Skicka”, ger du automatiskt ditt godkännande (samtycke) till att vi lagrar dina uppgifter. Kom ihåg att du har rätt att begära att uppgifterna om dig raderas, kompletteras eller rättas.

Behandling av personuppgifter

Region Gotland behandlar dina personuppgifter lagenligt. I de fall där vi begär ett samtycke, kan du återkalla detta samtycke. Personuppgiftsbehandling som är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal med dig eller för att vi ska kunna fullgöra en rättslig skyldighet är tillåten utan samtycke. Vi sparar dina personuppgifter så länge som det krävs för ändamålet med behandlingen. I vissa fall måste vi följa arkivlag eller andra lagar, vilket gör att vi inte kan radera uppgifter. Det kan innebära att en uppgift som har gallrats ur ett system för att den inte längre är nödvändig kan finnas kvar i ett annat system där personuppgiften fortfarande behövs.

Personuppgiftsansvar

Region Gotland är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, e-post och i behandlingar som drivs inom företaget. Ägare är Region Gotland.
Kontakt angående vår personuppgiftshantering ske via info@gotland.se.

När behandlas mina personuppgifter?

Hos oss som arbetar med gotland.com kan dina personuppgifter registreras när du exempelvis skickar e-post till oss eller kontaktar oss via exempelvis Instagram eller Facebook. Då kan vi behöva spara och lagra informationen i våra arkiv (diarium). Detta är exempel på tillfällen då vi behandlar dina personuppgifter. Det kan även vara när du väljer att prenumerera på någon information från oss.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål, som att uppfylla andra lagar, vilka vi är skyldiga att följa.

Information och registerutdrag

I de flesta fall har du rätt att bli informerad om att vi har börjat behandla dina personuppgifter och varför vi gör detta. Du har även rätt till information om huruvida dina personuppgifter behandlas av oss, och vilka uppgifter detta i sådana fall är. Du måste själv skriva till oss och be att få den informationen. Vi behöver även verifiera att du är den du utger dig för att vara. Tjänsten är kostnadsfri, men om möjligheten att få information missbrukas kan det komma att medföra att Region Gotland börjar ta betalt för att lämna ut informationen eller att Region Gotland inte tillmötesgår begäran om att få information. Kontakta oss på info@gotland.se.

Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos oss för andra ändamål, som att uppfylla andra lagar, vilka vi är skyldiga att följa. Om den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från dig har du rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av ett samtycke påverkar dock inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.

Kontakt och rätt att lämna klagomål

Region Gotland har ett dataskyddsombud vars uppdrag är att övervaka att organisationen följer dataskyddsförordningen. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud om du vill diskutera ett integritetsärende. Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet återfinns här: https://gotland.se/personuppgifter

Integritetsskyddsmyndigheten är den tillsynsmyndighet som du kan kontakta om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Integritetsskyddsmyndigheten har bland annat möjlighet att utfärda varningar och tillrättavisningar och kan förelägga organisationer eller myndigheter att vidta åtgärder om behandlingar strider mot bestämmelserna i dataskyddsförordningen. https://www.imy.se/

 

… att om du använder sociala medier, till exempel Facebook eller Instagram, för att komma i kontakt med oss, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.

Vill du synas bland listningarna? Anslut ditt företag till Gotlands Verktygslåda.
Till verktygslådan